Our Mission (ध्येय)

Our Mission (ध्येय)

“सदस्यहरुको समृद्ध जीवनस्तरका लागि सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित सम्पूर्ण वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सहकारी संस्था”

"Cooperative organization providing full financial services based on cooperative value, belief and principles for the prosperous living standards of the members"